Om Projektet

Uppdrag

Oskyldighetsprojektet är en partipolitiskt obunden och ideell organisation vars vision är att värna grundläggande rättsstatliga principer genom att tillhandahålla kostnadsfri juridisk hjälp vid ansökan om resning i brottmål.

Organisation

Ansvarig i Oskyldighetsprojektet är Björn Hurtig. Projektet är organiserat som en s.k. ”law clinic”, där juriststudenter arbetar tillsammans med, och under handledning av, seniora jurister verksamma vid såväl advokatbyrå som akademi. Inom ramen för projektet samarbetar Hurtig & Partners, forskare verksamma inom Juridiska institutionens straff- och processrättsliga miljöer samt Juridiska föreningen i Göteborg. Allt arbete i projektet sker ideellt och all hjälp tillhandahålls utan kostnad.

Björn Hurtig, advokat vid Hurtig & Partners. Foto: Nicklas Thegerström, DN

Bakgrund

Ambitionen i varje civiliserad rättsstat måste vara att minimera antalet felaktigt fällande domar i brottmål. Denna ambition kommer till uttryck i den för straffprocessen centrala principen in dubio pro reo (vid tvivel till förmån för den tilltalade, eller ”hellre fria än fälla”), som i sin tur tar sig konkret uttryck genom den i Europakonventionen artikel 6.2 fastställda oskyldighetspresumtionen. Trots att åklagaren bär den fulla bevisbördan i brottmål och att beviskraven för fällande dom är höga, går det dock inte att utesluta att oskyldiga döms. Att så sker kan bero på en rad orsaker – att vissa bevismedel tenderar att övervärderas av domstolarna, att normer och fördomar slår igenom i domstolarnas dömandet, att försvaret inte fullgör sin granskande funktion på ett effektivt sätt, att viss avgörande bevisning inte fanns tillgänglig vid tidpunkten för domen, osv. Av detta skäl tillhandahåller rättsordningen instrumentet resning, genom vilket felaktiga domar kan korrigeras.

Med avsteg från principen om domars orubblighet kan en brottmålsdom resas enligt reglerna i rättegångsbalken 58 kap. Att resning beviljas är dock ytterst ovanligt, och det svenska resningsinstitutet har från stund till annan kritiserats. Bakom senare års framgångsrika resningsärenden ligger ofta en mycket omfattande arbetsinsats – vanligtvis av journalister och jurister tillsammans – vilket kan illustreras av fallen Quick och Linna. Inte sällan krävs upprepade resningsansökningar och kostnaderna kan bli mycket höga om kvalificerad hjälp måste anlitas.

I USA har organisationen ”The Innocence Project” under flera decennier arbetat ideellt med att granska fällande domar i brottmål och, i förekommande fall, driva resningsärenden åt mindre bemedlade (se www.innocenceproject.org). Organisationen grundades år 1992 vid Cardozo School of Law och har till dags dato fått över 350 fällande domar undanröjda, bl.a. genom att använda DNA-bevisning. Någon organisation motsvarande Innocence Project har dock inte funnits i Sverige. Detta tomrum har i praktiken medfört att endast den som antingen har mycket eget kapital eller turen att hitta en advokat/journalist som kunnat lägga många arbetstimmar pro bono, har kunnat få sin fällande dom granskad på ett effektivt sätt. I syfte råda bot på detta missförhållande har vi startat Oskyldighetsprojektet.

Styrelse

Björn Hurtig (ordförande) är advokat och delägare vid Hurtig & Partners.

(Vice ordförande – vakant)

Carl Ekvall (sekreterare är jur. stud. vid juristprogrammet i Göteborg där han är ordförande för Juridiska föreningen verksamhetsåret 2022/23.

Så här jobbar vi

Initialt arbetar projektet med ett resningsärende åt gången. För detta ändamål tillsätter vi en projektgrupp som består av 10 studenter samt en projektledning bestående av seniora jurister. Mer information om våra arbetssätt hittar du via länken nedan.