Jag vill engagera mig

Oskyldighetsprojektet är organiserat som en ”law clinic” och vi välkomnar därför engagemang såväl från praktiskt verksamma jurister som från juriststudenter. Våra konkreta arbetsformer ser ut på följande sätt:

Initialt arbetar projektet med ett resningsärende åt gången. För detta ändamål tillsätter vi en projektgrupp som består av 10 studenter samt en projektledning bestående av seniora jurister.

För juriststudenter

För att möjliggöra rotation – och därmed kunna erbjuda fler juriststudenter möjlighet att delta i projektet – sker engagemang i Oskyldighetsprojektet som utgångspunkt på årsbasis. Den som söker och antas till projektet åtar sig med andra ord att arbeta ideellt med ett resningsärende under ett års tid. Därefter sker rekrytering av och överlämning till en ny projektgrupp. Tanken är alltså att en grupp om 10 studenter engagerar sig i projektet på årlig basis.

Vid ett inledande uppstarsmöte tar vi fram en gemensam projektplan för det kommande året. Initialt kommer dem som ingår i projektgruppen också att erbjudas både teoretisk och praktisk utbildning av relevans för projektets ändamål. Därefter kommer deltagarna att ges avgränsade arbetsuppgifter som genomförs i par om 2-3 studenter. Gemensam återsamling/återkoppling sker en gång i veckan/varannan vecka beroende på behov. Efter ett år skiftar vi projektgrupp. Vid särskilda skäl finns det möjlighet att kvarbli i projektgruppen ytterligare ett år.

Den förväntade arbetsinsatsen skall vara sådan att den kan genomföras vid sidan av och utan att konkurrera med heltidsstudier. Efter genomfört deltagande i projektet erhåller deltagarna ett intyg. Vi ser gärna att du kvarblir i projektet under hela projekttiden och därför noggrant överväger din ansökan.

Vi tar emot ansökningar löpande men behandlar dessa i samband med att vi skiftar projektgrupp enligt ovan. När vi tillsätter projektgruppen strävar vi efter mångfald. Vi ser också gärna att gruppen består av studenter från både grund- och avancerad nivå. Vårt enda formella krav är att du har läst grundkursen i straff- och processrätt med godkänt resultat.

För seniora jurister

Vi välkomnar också engagemang från seniora jurister med erfarenhet av brottmål. Vill du bidra med din kompetens, exempelvis genom att hålla en föreläsning för våra studenter, ingå i projektledningen eller bidra på annat sätt, är du välkommen att kontakta oss.

Intresseanmälan

Fyll i personuppgifter, kontaktuppgifter och redogörelse för varför du vill engagera dig i oskyldighetsprojektet. Bifoga gärna ett cv och personligt brev.

OBS! Notera att sista ansökningsdagen för att engagera sig i årets projekt (2022) är den 31 Mars 2022.