Jag behöver hjälp

Ansök här

Vi är en ideell organisation med begränsade resurser. Det betyder att vi endast kan åta oss att driva ett eller ett fåtal fall per år och därför måste göra prioriteringar.

Vi åtar oss uteslutande att driva resningsärenden i brottmål. Vi kan alltså inte vara behjälpliga som försvarare under förundersökning eller sedvanlig rättegång. Inte heller tillhandahåller vi hjälp i tvistemål, förvaltningsmål eller i andra rättsliga angelägenheter utanför domstol.

Även bland de ärenden som i och för sig faller inom ramen för vår verksamhet måste vi tyvärr prioritera. Vi förbehåller oss rätten att själva välja vilka ärenden vi åtar oss att driva. Tyvärr har vi inte möjlighet att motivera varför vi inte åtar oss att driva ett visst ärende.

Vid bedömningen av om vi skall åta oss ett ärende beaktar vi bl.a. om det enligt vår uppfattning finns resningsskäl eller inte. Fyll därför i formuläret så utförligt du kan.

Formulär