Integritetspolicy

Version 1.0 191129

Integritetspolicy Oskyldighetsprojektet (per 2019-11-29)

1. Introduktion

1.1 Denna integritetspolicy (nedan ”Integritetspolicyn”) gäller alltid mellan den ideella föreningen Oskyldighetsprojektet (nedan “Oskyldighetsprojektet”) och användare som etablerar kontakt med Oskyldighetsprojektet genom kontaktformuläret (nedan ”Användare”) som tillhandahålls på hemsidan www.oskyldighetsprojektet.se (nedan ”Hemsidan”).

1.2 Oskyldighetsprojektet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens Personuppgifter (se definition under punkten 2) som registreras hos Oskyldighetsprojektet genom kontaktformuläret på Hemsidan eller som Oskyldighetsprojektet själva samlar in direkt från Användaren eller någon tredje part.

1.3 Integritetspolicyn är till för att Användaren ska känna sig trygg med att Oskyldighetsprojektet som personuppgiftsansvarig hanterar Användarens Personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Nedan beskrivs hur Oskyldighetsprojektet behandlar Användarens Personuppgifter och vilka rättigheter Användaren har, samt hur Användaren går till väga för att kontakta Oskyldighetsprojektet för det fall Användaren har några frågor eller vill göra sina rättigheter gällande.

1.4 Genom att skicka in kontaktformuläret på Hemsidan till Oskyldighetsprojektet godkänner Användaren att Oskyldighetsprojektet behandlar Användarens Personuppgifter där behandlingen behövs för att Oskyldighetsprojektet och/eller Advokaterna Hurtig & Partners AB, org.nr 556842-6216 (”Hurtig”) ska kunna tillhandahålla juridisk analys, rådgivning och juridiska tjänster i övrigt (nedan ”Tjänsterna”) till Användaren. Om Användaren inte lämnar behövd information eller uttryckligt samtycke i de fall där så krävs, är det möjligt att Användaren inte kan ta del av Tjänsterna eller delar av Tjänsterna.

2. Personuppgiftsbehandling, ändamål och laglig grund

2.1 Med Personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Genom tillhandahållandet av Tjänsterna förekommer behandling av Personuppgifter.

2.2 Ändamålen med behandlingen av Personuppgifterna är att Oskyldighetsprojektet fullt ut ska kunna erbjuda Tjänsterna, ge information om dessa samt marknadsföra Tjänsterna. Oskyldighetsprojektet samlar in och behandlar Användarens Personuppgifter enbart i den mån detta är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till Användaren.

2.3 Insamling och behandling av Användarens Personuppgifter sker enbart med Användarens samtycke eller enligt rättslig förpliktelse. Undantag görs för sådana fall där ett föregående samtycke inte är möjligt av praktiska skäl, behandlingen av uppgifterna ändå är tillåten enligt lag och Oskyldighetsprojektet har ett berättigat intresse av att behandla Personuppgifterna, t.ex. för marknadsföring, uppföljning av Tjänsterna eller för att utöva eller försvara Oskyldighetsprojektet mot rättsliga anspråk, enligt en s.k. intresseavvägning.

2.4 Personuppgifter som Oskyldighetsprojektet behandlar i samband med att Användaren skickar in kontaktformuläret på Hemsidan benämns nedan som ”Registreringsdata”.

2.5 Oskyldighetsprojektet behandlar Registreringsdata för att administrera mottagandet av Användarens inskickade kontaktformulär på Hemsidan, och för att i övrigt kunna erbjuda Användaren möjligheten att ta del av Tjänsterna. Laglig grund för behandlingen är samtycke till sådan behandling lämnad av Användaren i samband med att Användaren skickar in kontaktformuläret på Hemsidan.

2.6 Oskyldighetsprojektet behandlar delar av Användarens Registreringsdata för direktkontakt med Användaren via email, i syfte att t.ex. genomföra användarundersökningar eller för utskick av nyhetsbrev m.m. Laglig grund för behandlingen är samtycke till sådan behandling lämnad av Användaren i samband med att Användaren skickar in kontaktformuläret på Hemsidan.

2.7 Oskyldighetsprojektet kan slutligen komma att behandla Användarens Registreringsdata för att uppfylla sina rättsliga skyldigheter utifrån lagkrav, domar eller myndighetsbeslut m.m. Laglig grund för behandlingen är då en rättslig förpliktelse.

3. Känsliga personuppgifter

3.1 Oskyldighetsprojektet behandlar inga känsliga Personuppgifter om Användaren.

3.2 Med känsliga Personuppgifter avses sådana uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse eller medlemskap i fackförening samt Personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

4. Information till annan

4.1 Oskyldighetsprojektet kommer inte att dela Användarens Personuppgifter som Oskyldighetsprojektet behandlar med någon tredje part på annat sätt än vad som följer av denna Integritetspolicy, såvida inte skyldighet följer för Oskyldighetsprojektet att göra det enligt tillämpliga regelverk eller det behövs för att tillvarata Oskyldighetsprojektets rättsliga intressen.

4.2 Oskyldighetsprojektet kan komma att anlita underleverantörer för tjänster i anslutning till Tjänsterna (s.k. personuppgiftsbiträden). Dessa leverantörer kan komma att hantera Personuppgifter och kan behöva viss tillgång till Personuppgifter som är insamlade via Tjänsterna. Oskyldighetsprojektet kan även behöva lagra Personuppgifter med hjälp av leverantörens tjänster hos vilka Personuppgifter lagras. Oskyldighetsprojektet kommer alltid att begränsa sådana leverantörers tillgång till de Personuppgifter som behövs för att Oskyldighetsprojektet ska kunna erbjuda Användaren tillgång till Tjänsterna. Oskyldighetsprojektet kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar Användarens Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar Användarens Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla Tjänsterna, i syfte att Oskyldighetsprojektet i sin tur ska kunna erbjuda Användaren tillgång till Tjänsterna. Dessa leverantörer får bara behandla Användarens Personuppgifter i enlighet med Oskyldighetsprojektets instruktioner och får inte använda Användarens Personuppgifter för andra syften.

4.3 För det fall Oskyldighetsprojektet bedömer att ett ärende kan bli föremål för resning, får Hurtig med Användarens samtycke möjligheten att anta uppdraget att arbeta vidare med ett sådant ärende. För det fall Hurtig antar sådant uppdrag innebär det att Hurtig kommer tillhandahålla sina Tjänster direkt till Användaren. Oskyldighetsprojektet är då fortsatt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som insamlats för utförandet av sina Tjänster till Användaren, medan Hurtig blir personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som följer av utförandet av sina tjänster till Användaren. Hurtigs personuppgiftsbehandling kommer då inte omfattas av denna Integritetspolicy. För information avseende hur Hurtig behandlar Användarens Personuppgifter hänvisar Oskyldighetsprojektet Användaren till Hurtigs integritetspolicy.

5. Lagring av personuppgifter

5.1 Användarens Personuppgifter lagras i Oskyldighetsprojektets egna servrar som är kopplade till Tjänsterna eller på externa servrar som tillhandahålls av Oskyldighetsprojektets personuppgiftsbiträde.

5.2 Användarens Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och med hänsyn till ett antal rättsliga skyldigheter mot Oskyldighetsprojektet som ideell förening. Om viss Registreringsdata inte lämnas kan Oskyldighetsprojektets rättsliga skyldighet inte fullgöras och Oskyldighetsprojektet kan därför tvingas neka Användaren möjlighet att nyttja Tjänsterna. Oskyldighetsprojektet lagrar dock inte uppgifterna längre än nödvändigt enligt respektive lag och Oskyldighetsprojektet kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av vid var tid gällande rättsregler.

6. Överföringar till tredje land

Oskyldighetsprojektet kommer inte föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

7. Godkännande

När Användaren använder Tjänsterna godkänner Användaren att Oskyldighetsprojektet använder och behandlar Användarens Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Om Användaren inte accepterar vad som sägs i denna Personuppgiftspolicy ber Oskyldighetsprojektet Användaren vänligen att inte använda Tjänsterna.

8. Ändringar i Integritetspolicyn

Skulle Oskyldighetsprojektet komma att behöva ändra i Integritetspolicyn kommer Oskyldighetsprojektet att avisera det på Hemsidan.

9. Rätt att begära information

9.1 Användaren har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka (om några) Personuppgifter Oskyldighetsprojektet behandlar om Användaren, ett så kallat registerutdrag, och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill Användaren veta om Oskyldighetsprojektet behandlar Personuppgifter om Användaren kan Användaren skicka en skriftlig och undertecknad begäran till Oskyldighetsprojektet enligt kontaktuppgifterna nedan under punkten 18. När Användaren skickar sin begäran, behöver Användaren ange specifikt vilka uppgifter Användaren är intresserad av (såvida Användaren inte är intresserad av alla). På så sätt kan Oskyldighetsprojektet ge Användaren den information som är relevant för Användaren.

9.2 Registerutdrag skickas till Användaren inom 30 dagar från det att Oskyldighetsprojektet tog emot begäran. Om utdraget är så omfattande att Oskyldighetsprojektet behöver mer tid eller om Oskyldighetsprojektet av någon anledning inte kan tillmötesgå Användarens begäran, meddelar Oskyldighetsprojektet Användaren detta.

10. Rätt till rättelse

10.1 För att uppfylla sina skyldigheter om att alltid ha korrekta och relevanta Personuppgifter, arbetar Oskyldighetsprojektet systematiskt med sina register och uppdaterar Personuppgifter, där så är nödvändigt. Om Användaren uppmärksammar att de uppgifter Oskyldighetsprojektet har om Användaren är felaktiga eller om Oskyldighetsprojektet saknar viktig information, har Användaren rätt att få sina uppgifter rättade. Enkla uppgifter rättar Oskyldighetsprojektet normalt utan övervägande men i andra fall kan Oskyldighetsprojektet behöva överväga Användarens begäran. Oskyldighetsprojektet kommer inte godkänna Användarens begäran om det är omöjligt eller kräver en stor arbetsinsats. Om Användaren begär det, informerar Oskyldighetsprojektet även Användaren om vem eller vilka rättelsen har lämnats ut till.

10.2 För det fall Användarens Personuppgifter ändras på Användarens begäran, kommer Oskyldighetsprojektet att informera eventuella underleverantörer som Oskyldighetsprojektet lämnat ut uppgifterna till om de uppdaterade Personuppgifterna.

11. Rätten att bli bortglömd

11.1 Användaren har rätt att begära att Oskyldighetsprojektet raderar Användarens Personuppgifter om:

de inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som Oskyldighetsprojektet behandlar dem för;

Oskyldighetsprojektet behandlar Personuppgifter med stöd av Användarens samtycke och Användaren återkallar detta;

Oskyldighetsprojektet behandlar Personuppgifter för direktmarknadsföring och Användaren motsätter Användaren att Personuppgifterna fortsätter att behandlas för detta ändamål;

Oskyldighetsprojektet behandlar Personuppgifter utifrån en intresseavvägning och det inte finns berättigande intressen som väger tyngre än Användarens intresse;

Oskyldighetsprojektet inte behandlar Personuppgifter i enlighet med gällande regler;

det krävs att Personuppgifter raderas för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet; eller

det i övrigt finns någon annan relevant rättslig grund för Användaren att begära radering av Personuppgifterna på.

11.2 Oskyldighetsprojektet har rätt att låta bli att radera Användarens Personuppgifter om Oskyldighetsprojektet behöver ha kvar dessa för att fullgöra en rättslig skyldighet eller för att kunna göra gällande rättsliga anspråk mot Användaren eller försvara Oskyldighetsprojektet mot sådana.

11.3 När Oskyldighetsprojektet får Användarens begäran, kommer Oskyldighetsprojektet att göra en bedömning om det finns skäl att radera Användarens Personuppgifter. Användaren kommer därefter meddelas Oskyldighetsprojektets bedömning. För det fall Oskyldighetsprojektet raderar Användarens uppgifter på Användarens begäran, kommer Oskyldighetsprojektet informera eventuella leverantörer som Oskyldighetsprojektet lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har raderats. Oskyldighetsprojektet kommer dock inte göra detta om det är omöjligt eller kräver en orimlig arbetsinsats.

12. Rätt till begränsning av behandling

12.1 Användaren har rätt att i dessa fall begära att den behandling av Användarens Personuppgifter som Oskyldighetsprojektet utför ska begränsas:

När Användaren har bestridit Personuppgifternas korrekthet, under den tid som Oskyldighetsprojektet kontrollerar om Personuppgifterna är korrekta;

När behandlingen är olaglig och Användaren motsätter att Personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;

När Oskyldighetsprojektet inte längre behöver Personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men Användaren behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller

När Användaren har invänt mot behandling i enlighet med punkten 14 i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än Användarens berättigade intressen.

12.2 Begränsning innebär att Personuppgifterna kommer markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

13. Radering av uppgifter

Personuppgifterna kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och Oskyldighetsprojektet kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning, där en prövning görs från fall till fall av när olika typer av Personuppgifter ska gallras.

14. Rätt till invändning

14.1 Användaren har rätt att invända mot Oskyldighetsprojektets behandling av Användarens Personuppgifter som Oskyldighetsprojektet gör med stöd av s.k. intresseavvägning enligt lag. I så fall behöver Användaren skriftligen specificera vilken behandling Användaren invänder mot. Vid sådan invändning får Oskyldighetsprojektet endast fortsätta utföra behandlingen om Oskyldighetsprojektet kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till att Personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än Användarens intressen.

14.2 Om Användarens Personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har Användaren dock alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

15. Rätten till dataportabilitet

Om Användaren har lämnat sina Personuppgifter till Oskyldighetsprojektet, har Användaren i vissa fall rätt att få ut och ta med sina Personuppgifter för att t.ex. flytta dem till en annan förening eller ett annat bolag. För att Användaren ska kunna nyttja sin rätt till dataportabilitet måste Användarens begäran avse sådana Personuppgifter som Användaren själv har lämnat till Oskyldighetsprojektet och som Oskyldighetsprojektet behandlar med stöd av ett samtycke från Användaren. Rätten till dataportabilitet gäller inte när Oskyldighetsprojektets behandling av Användarens Personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning eller en för Oskyldighetsprojektet rättslig skyldighet. Rätten till dataportabilitet gäller inte heller när dataportabiliteten är tekniskt svår att genomföra.

16. Rätten till klagomål

För det fall Användaren har klagomål eller invändningar i anledning av Oskyldighetsprojektets hantering av Användarens Personuppgifter, ber Oskyldighetsprojektet Användaren att i första hand kontakta Oskyldighetsprojektet så att Oskyldighetsprojektet kan hjälpa Användaren på bästa sätt. Användaren har dock alltid en rätt att direkt rikta klagomålet till tillsynsmyndigheten för integritetsfrågor, d.v.s. Datainspektionen.

17. Säkerhet

Oskyldighetsprojektet vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt gällande regelverk för att skydda Personuppgifterna mot bl.a. otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse

18. Kontaktuppgifter

18.1 18.1 Om Användaren vill framställa en begäran i enlighet med sina rättigheter ovan, ska sådan begäran framställas i skriftlig form och skickas till Oskyldighetsprojektet per email till [ange emailadress]. Eftersom det är viktigt att Oskyldighetsprojektet inte lämnar ut Användarens Personuppgifter till någon annan, måste en begäran göras skriftligen, undertecknas av Användaren, skannas in och skickas per email till Oskyldighetsprojektet. Med begäran ska Användaren även skicka med en av Användaren undertecknad kopia av giltig ID-handling, d.v.s. pass eller körkort.

18.2 Har Användaren några frågor om denna policy eller Oskyldighetsprojektets personuppgiftsbehandling kan Användaren kontakta Oskyldighetsprojektet per email till [ange emailadress].